Fig. 3. Rechazo hiperagudo. Acs anti-endotelio vascular (Masson x 480).