Fig. 2: Melanoma rectal. Gran polimorfismo y anaplasia celular. HE 10x.