Fig. 5: Melanoma rectal. Pigmento melánico. Detalle. HE 40x.